Opis projektu

 

 

 

Firma MAGNETO Sp. z o. o. uzyskała dofinansowanie dotyczące projektu zatytułowanego „Rozwój zaplecza badawczo - rozwojowego służący wytworzeniu nowej jakościowo warstwy ochronnej w przekładnikach pomiarowych średniego napięcia.”, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

 

Celem projektu jest poprawa własności warstwy ochronnej rdzenia magnetycznego przekładników pomiarowych średniego napięcia. Potrzeba stosowania warstwy ochronnej wynika bezpośrednio z technologii zalewania w końcowym etapie zmontowanych już przekładników w żywicę epoksydową w kształcie obudowy tych urządzeń. Ten etap wywołuje silne naprężenia ściskające rdzeń magnetyczny, które degradują parametry obwodu magnetycznego u każdego producenta. Wywołuje to efekt utraty klasy przekładnika napięciowego i bardzo często jego utylizację. Aby przeciwdziałać temu niekorzystnemu zjawisku stosuje się różne metody ochrony rdzeni, a rozwiązanie własne (patent nr 203724) dotyczy produkcji warstwy ochronnej o działaniach dylatacyjnych produkowanej z dwóch składników pianki poliuretanowej (żywicy i utwardzacza). Składniki te dozowane są w tej chwili ręcznie, a produkcja realizowana w formach otwartych, nie pozwalających na zapewnienie odpowiednio ukształtowanej i gładkiej powierzchni warstwy dylatacyjnej. Pozytywny efekt prac badawczo - rozwojowych dotyczących naniesienia warstwy półprzewodzącej elektrycznie na produkowaną u Beneficjenta warstwę dylatacyjną rdzenia będzie stanowił przełom w technologii produkcji wszystkich przekładników napięciowych i to w skali międzynarodowej

Całkowita wartość realizacji projektu wynosi  560 100,00 zł.

 

Wkład Funduszy Europejskich wynosi  202 500,00 zł.